Δήλωση Υποψηφιοτήτων για την Εκλογή ΔΣ

Κατά τη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιούνιου 2021 αποφασίστηκε η διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ, την 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα.

Δήλωση υποψηφιοτήτων έως 22/6/2021 και ώρα 24:00

Η δήλωση θα συνοδεύεται από Φ/Α Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας

Διευκρινίσεις  (έως Τρίτη 22/6/2021):

Λιάπειο Κολυμβητήριο

15:30 – 18:30 από Δευ – Παρ

Email: kekozanis@gmail.com

 

Συνημμένα:  Υπόδειγμα Δήλωσης

 

 

Δ Η Λ Ω Σ Η    Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

 

Προς

Κολυμβητική Ένωση Κοζάνης

 

Ο/Η υπογραφόμενος/νη ………………………………………………………του …………………, μέλος του Συλλόγου, δηλώνω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, κατά τις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν στις  28ης Ιουνίου 2021. Συνημμένα καταθέτω Φ/Α δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου.

 

Κοζάνη,    Ιουνίου 2021

Ο/Η δηλών/ούσα

 

υπογραφή